Điều kiện được lãnh nhận Bí tích Thêm sức

1. CHUẨN BỊ XA
  • Học sinh đã rước lễ rồi.
  • Học sinh đã học xong giáo lý Thêm sức 1 và Thêm sức 2.
  • Trong năm học Thêm sức 2, học sinh phải đi lễ mỗi  chiều thứ 5 và Chúa Nhật.
  • Nếu chiều thứ 5 không đi được thì  Phụ Huynh phải làm cam kết cho học sinh đi lễ liên tục mỗi ngày trong một tháng trước khi lãnh Bí Tích.
  • Điểm trung bình cả năm của Thêm sức 2  (bao gồm cả trả miệng và thi viết) phải lớn hơn 5 điểm, nếu nhỏ hơn 5 điểm phải thi lại.
  • Về chuyên cần nếu học sinh nghỉ 3 buổi liên tiếp thì HT- GLV phụ trách lớp sẽ báo cho Phụ huynh biết. Nếu học sinh nghỉ quá 8 buổi liên tiếp sẽ ở lại.
2.      CHUẨN BỊ GẦN
  • 2 tuần trước khi lãnh Bí Tích tất cả học sinh phải đi lễ mỗi ngày để tập nghi thức (cùng với các ngày Chúa Nhật) và dọn mình để xưng tội.