Điều kiện được lãnh nhận Bí tích Thánh thể

1. CHUẢN BỊ XA
  • Học sinh đã học xong giáo lý Rước lễ 1 và Rước Lễ 2.
  • Trong năm học Rước  Lễ 2, học sinh phải đi lễ mỗi  chiều thứ 5 và Chúa Nhật.
  • Nếu chiều thứ 5 không đi được thì  Phụ Huynh phải làm cam kết cho học sinh đi lễ liên tục mỗi ngày trong một tháng trước khi lãnh Bí Tích.
  • Điểm trung bình cả năm của Rước Lễ 2  (bao gồm cả trả miệng và thi viết) phải lớn hơn 5 điểm, nếu nhỏ hơn 5 điểm phải thi lại.
  • Về chuyên cần nếu học sinh nghỉ 3 buổi liên tiếp thì HT- GLV phụ trách lớp sẽ báo cho Phụ huynh biết. Nếu học sinh nghỉ quá 8 buổi liên tiếp sẽ ở lại.
2. CHUẨN BỊ GẦN
  • 2 tuần trước khi lãnh Bí Tích tất cả học sinh phải đi lễ mỗi ngày để tập nghi thức (cùng với các ngày Chúa Nhật) và dọn mình để xưng tội.