Gx. Vĩnh Hòa- Chặng đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh

Vào lúc 15g00 thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19.04.2019, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán cùng cộng đoàn trong giáo xứ đi 14 chặng đàng Thánh Giá xung quanh nhà thờ.

Xem bộ hình tại đây: