Cáo phó: Bà Maria Têrêsa Thạch Thị Thu Thuỷ được Chúa gọi về ngày 22/08/2021

Ngày 22/08/2021, Bà Maria Têrêsa Thạch Thị Thu Thuỷ đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA TÊRÊSA THẠCH THỊ THU THUỶ
Sinh ngày: 12/02/1965 - tại: Sàigòn
Hiện ngụ tại: khu Đaminh - Gx. Vĩnh Hoà
Đã được Chúa gọi về lúc 10h20 ngày 22/08/2021
(Qua đời do Dịch Covid).
Hưởng dương: 57 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và nghi thức hoả táng được thực hiện theo chương trình của Y tế.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA TÊRÊSA THẠCH THỊ THU THUỶ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.