Thông báo! Về việc giả mạo Facebook mang tên Cha Chánh xứ

Hiện tại trên trang mạng cộng đồng (Facebook) xuất hiện một trang giả mạo

Hội Đồng Mục vụ xin thông báo đến toàn thể cộng đoàn giáo dân giáo xứ Vĩnh Hòa.
Hiện tại trên trang mạng cộng đồng (Facebook) xuất hiện một trang giả mạo mang tên LÊ HẬU HÁN.
Hội Đồng Giáo xứ xin xác nhận. CHA CHÁNH XỨ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB HAY TRANG CÁ NHÂN (FACEBOOK) MANG TÊN LÊ HẬU HÁN.
NHỮNG TRANG WEB HAY TRANG CÁ NHÂN MANG TÊN NÀY, CHÍNH LÀ NHỮNG TRANG GIẢ MẠO. 
XIN CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ LƯU Ý VÀ CẢNH GIÁC.